Rosh Hashana: Akeda 2014 Haftarah (Nehemiah 7:72; 8:1-3, 9-10)
Nehemiah 7-72:
Nehemiah 8-1:
Nehemiah 8-2:
Nehemiah 8-3:
Nehemiah 8-9:
Nehemiah 8-10 sof:
Prayers and Lyrics

Lyrics