Yom Kippur Afternoon (Jonah 1:1-4:11, Micah 7:18-20)
Jonah 1-1:
Jonah 1-2:
Jonah 1-3:
Jonah 1-4:
Jonah 1-5:
Jonah 1-6:
Jonah 1-7:
Jonah 1-8:
Jonah 1-9:
Jonah 1-10:
Jonah 1-11:
Jonah 1-12:
Jonah 1-13:
Jonah 1-14:
Jonah 1-15:
Jonah 1-16:
Jonah 2-1:
Jonah 2-2:
Jonah 2-3:
Jonah 2-4:
Jonah 2-5:
Jonah 2-6:
Jonah 2-7:
Jonah 2-8:
Jonah 2-9:
Jonah 2-10:
Jonah 2-11:
Jonah 3-1:
Jonah 3-2:
Jonah 3-3:
Jonah 3-4:
Jonah 3-5:
Jonah 3-6:
Jonah 3-7:
Jonah 3-8:
Jonah 3-9:
Jonah 3-10:
Jonah 4-1:
Jonah 4-2:
Jonah 4-3:
Jonah 4-4:
Jonah 4-5:
Jonah 4-6:
Jonah 4-7:
Jonah 4-8:
Jonah 4-9:
Jonah 4-10:
Jonah 4-11 sof:
micah 7-18:
micah 7-19:
micah 7-20 sof:
Prayers and Lyrics

Lyrics